Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen tájékoztatóban foglalt, illetve a honlapunkon közölt feltételekre (beleértve a honlapon kínált szolgáltatásokat is) a magyar jog megfelelő rendelkezései az irányadók.

A lapokon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, fotók, ábrák, grafikonok és grafikák, művészeti alkotások, illetve a lapok kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

Az oldal üzemeltetője, az Arago Hotels Zrt. kizárólagos tulajdonosa és használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és egyéb anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.

Az interneten található anyagaink szerzői védelem alá esnek.

Ezen szerzői jogok alapján tilos:

 • A dvtkpark.hu nevű oldalunkon képeket tartósan lemezen, vagy adathordozón tárolni, vagy kinyomtatni.
 • Ezeket a termékeket más nevén tovább adni.
 • Az állományokat módosítani, programokat visszafejteni, működésüket elemezni.

A honlap tulajdonosa tekintettel a szerzői jogok védelmére, az oldalon engedély nélkül nem használja mások szellemi termékeit és tudatosan nem sérti meg az idevágó jogszabályokat. Ha ennek az ellenkezőjét tapasztalja, haladéktalanul értesítsen bennünket, hogy a jogsértést mielőbb megszüntethessük.

Ön jogosult a Lillafüredi Sport-és Kalandpark honlapját olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni anyagi haszonszerzés céljából, továbbá kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a honlap bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában. Az itt leírtakon kívül a honlap tulajdonosa semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.

A www.dvtkpark.hu automatikusan gyűjthet információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. Az adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.

Oldalaink automatikusan regisztrálhatják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más nem személyes jellegű információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, oldalaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

A szolgáltatások egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során a www.dvtkpark.hu az alábbi személyes adatokat kéri megadni: név, lakóhely (város és irányítószám), nem, születési dátum, foglalkozás, végzettség. Ezen adatok egy része önkéntes (csillaggal jelölt mezők), más részüket kötelező megadni. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Felhasználóink számára minden ilyen esetben lehetőséget kínálunk arra, hogy a további tájékoztató anyagok fogadásáról lemondjanak. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például webáruház). Az adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Tekintettel arra, hogy a www.dvtkpark.hu módjában nem áll a közölt személyes adatok valódiságának illetve annak ellenőrzése, hogy azokat valóban a jelzett személy szolgáltatta-e ki, az ilyen jellegű esetleges visszaélésekért, illetve az azokból eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért a www.dvtkpark.hu nem vállal felelősséget. Amennyiben bármely felhasználó azt észleli, hogy nevében bárki személyes adatot szolgáltatott ki részünkre, haladéktalanul értesítse a www.dvtkpark.hu -t e körülményről. Ezen értesítés beérkezését követően nyomban gondoskodunk a felhasználó nevében kért szolgáltatás, illetve adatainak törléséről kivéve, ha ettől eltérő nyilatkozatot tesz.

A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatait a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. A www.dvtkpark.hu mindent megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek keretében gondoskodik a technikai feltételek megteremtéséről és az eljárási szabályok kialakításáról, amelyek az adatok jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés vagy megsemmisülés elleni védelméhez feltétlenül szükségesek.

Név: ARAGO HOTELS Szállodaipari és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. I.em. 119.

Képviselő neve: dr. Hortolányi Elemérné igazgatóság elnöke

Cégjegyzékszám: 01-10-045890

Adószám: 14197338-2-43

Bejegyző Bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Telephely címe: LILLAFÜREDI SPORT- ÉS KALANDPARK

3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 8.

Telefonszám: +36-46-546405

E-mail cím: info@dvtkpark.hu

 

 

A Szolgáltató által végzett személyes adatok kezelésére különösen az alábbi szabályok irányadóak:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
 • európai uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandóak, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv;
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.
 • A honlap bármilyen adat nélkül látogatható.

 

Az On-line Szolgáltatónál a honlapon történő foglalással, megrendeléssel Felhasználó kifejezetten, az Általános Szerződési Feltételek szerint hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználó által megadott személyes adatait. Az adatkezelés magában foglalja az adatok szükséges tárolását.

 

Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Szolgáltató olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

A Weboldalon való foglalás, vásárlás, fizetés feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Felhasználó Weblapra történő látogatásával illetve a Weblap szolgáltatásainak igénybevételekor hozzájárul személyes adatainak adatkezelő partnerekhez történő továbbításához, továbbá tudomásul veszi a tájékoztatást személyes adatainak a Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozók számára történő továbbadásához.

 

 

A Szolgáltató általi Elektronikus adatközlésnek és kezelésnek minősül bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy – a beszédcélú telefonhívás kivételével – elektronikus hírközlés útján közölt, a Felhasználót érintő bármely adat.

 

Társaság adatkezelési céljai:

 • A Felhasználókkal fennálló jogviszonyok kapcsán jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés, a jogviszonyhoz kapcsolódó kommunikáció;
 • Ügyfélszolgálati funkciók ellátása;
 • Hírlevelek küldése, közvetlen üzletszerzés végzése regisztrált felhasználóknak;
 • A Weboldal látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése;
 • A Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen;
 • a Weboldal felhasználói interfészének ergonómiájának, az azokon keresztül elérhető Szolgáltatásoknak a fejlesztése;
 • a Weboldalon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása a Weblapon elhelyezett ajánlatok működőképességének és relevanciájának biztosítása érdekében.

 

A Szolgáltató által a honlapon keresztül az Általános Szerződési Feltételek feltételei szerint a honlapon történő regisztrációhoz, bejelentkezéshez, vásárláshoz számlázáshoz, Felhasználó által önként szükséges megadni az alábbi adatokat:

 1. a) foglaláshoz

 

 • magánszemély teljes neve,
 • lakcíme, ha eltérő akkor szállítási címe is
 • e-mail címe
 • telefonszáma

 

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti csak a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítva van és jogában áll, hogy a személyét érintő adatkezelést megtilthassa.

A felhasználó személyes adatai nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

 

A meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést 5 munkanapon belül a Szolgáltató elvégzi.

A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az oldalunkon tett látogatásokról statisztikát készítünk, ami azt a célt szolgálja, hogy rendszerünket fejleszthessük, a weboldalt, lehetőségeinkhez mérten a felhasználók igényei szerint alakíthassuk. Az így felhasznált adatokat anonim formában kezeljük, azt nem kapcsoljuk össze a vásárlók, látogatók tényleges adataival. Az így birtokunkba került anonim adatokat sem adjuk ki harmadik félnek.

A Szolgáltató által a honlapon keresztül az Általános Szerződési Feltételek feltételei szerint a honlapon történő foglaláshoz, fizetéshez, számlázáshoz, szállításhoz szükséges adatok:

Az on-line megrendelés egyben az jelenti, hogy a Felhasználó tudomásul veszi, hogy mivel a személyes adatok felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítés céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulása nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti.

Adatvédelmi kapcsolat, panasz előterjesztés helye:

 

Fogyasztónak minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése kötelező, minden egyéb esetben az ügyfélszolgálat igénybevételével önkéntes, és a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul:

 1. panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok;
 2. panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 3. panasz részletes leírása;
 4. panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
 5. a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata;
 6. panaszos telefonszáma;
 7. beszélgetés hanganyaga, amennyiben ilyen telefonszám van, és a panaszos használja.

Amennyiben a panaszos szóbeli panaszt jelent be és annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a Felhasználó a panasz Szolgáltató általi kezelésével nem ért egyet, akkor az adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

Az ügyfélszolgálat igénybevétele során megadott adatok kezelésének célja a panasz, illetve a bejelentésben feltett kérdés megválaszolása, kivizsgálása, kezelése, továbbá a Felhasználó tájékoztatása a Szolgáltató érdemi válaszáról.

A panasz elbírálása:

 

A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

A Szolgáltató a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • a Felhasználó az adatok törlését kéri;
 • A Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

A panasz, jogorvoslat előterjesztés helye:

 

Név: ARAGO HOTELS Szállodaipari és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. I.em. 119.

Képviselő neve: dr. Hortolányi Elemérné igazgatóság elnöke

Cégjegyzékszám: 01-10-045890

Adószám: 14197338-2-43

Bejegyző Bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Telephely címe: LILLAFÜREDI SPORT- ÉS KALANDPARK

3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 8.

Telefonszám: +36-46-546405

E-mail cím: info@dvtkpark.hu

 

Az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Szolgáltató székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni. A Felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

 

A Szolgáltató tájékoztatója a cookie-k (sütik) használatáról

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakra való belépésekor a weboldal (http://www.dvtkpark.hu) automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó számítógépéről, vagy a böngészésre használt tabletjéről, okostelefonjáról. Erre a célra ún. számítógépes “sütiket" (cookie) használunk.

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például a Felhasználó által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata, kényelmesebbé teszik az internetes böngészést, fokozzák a felhasználói élményt.

Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos keresésre vonatkozó beállításait, számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük az oldalunkon való regisztrációt.

Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat, például a Felhasználó nevét, címét vagy fizetési adatait. Ha mégis szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat honlapunkról, böngészője segítségével megteheti. Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el:

Firefox
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer

A Google által használt cookie-k típusáról itt tájékozódhat.

A cookie-król, működésükről a következő forrásokból szerezhet további információkat.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ebben a tájékoztatóba belinkelt, külső honlapok tartalmáért.

 

 

 

Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

A SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét a Szolgáltató honlapján jelzi. Az Adatvédelmi TÁJÉKOZTATÓ mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásába történő bejelentkezése szerint kezdi meg a www.dvtkpark.hu weboldal tevékenységét.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-96522

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie.

 

 

Partnereink

Adatavédelem   |   ÁSZF   |   Vendégkönyv   |   Üzemeltető